ข่าวสารและกิจกรรม
บ้านปาริสรณ์ บ้านที่ให้..มากกว่า..ที่คุณคิด

กิจกรรมฝึกใจใกล้ธรรมะ ครั้งที่5

โครงการบ้านปาริสรณ์ กับ กิจกรรมฝึกใจใกล้ธรรมะ ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 5 บรรยายธรรม “พระอาจารย์ เจมส์ จันทาโภ” จากวัดวังหิน เรื่อง มงคลสูตร 38 ประการ พุทธมนต์สำหรับคุ้มครองรักษาให้มีสิริมงคล 38 ประการ โดยไม่ต้องพึ่งวัสดุภายนอก