ข่าวสารและกิจกรรม
บ้านปาริสรณ์ บ้านที่ให้..มากกว่า..ที่คุณคิด

ทำบุญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ ‎14 ‎มกราคม ‎พ.ศ. 2561
คณะผู้บริหาร และ พนักงานโครงการบ้านปาริสรณ์ 
ได้ร่วมแรงร่วมใจ จัดงานทำบุญประจำปี พ.ศ. 2561

โดยมีลูกค้าในโครงการมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นไปอย่างราบรื่น
คณะผู้บริหาร และ พนักงานโครงการบ้านปาริสรณ์ ขอขอบคุณลูกค้า ทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมงาน